Пропозиція та фактори, що її визначають.

Пропозиція – це кількість товарів та послуг, який виробники хочуть і можуть поставити на ринок за різною ціною за певний проміжок часу.

Прямий зв’язок між ціною і кількістю запропонованого на ринку товару називається законом пропозиції. Зміст закону пропозиції полягас в тому, що чим вища ціна (за інших однакових умов), тим більше товару за такою ціною товаровиробники готові запропонувати на ринок упродовж певного проміжку часу, і навпаки, чим нижча ціна, тим менше товарів виробник бажатиме і зможе поставити на ринок. Якщо зобразити цю залежність графічно, отримаємо криву пропозиції.

Існує принципова різниця між зміною величини пропозиції (обсягу пропозиції) і зміною пропозиції (пропозиції в цілому). До зміни величини (обсягу) пропозиції товару призводить зміна цінового фактора, тобто ціни самого товару. Це спостерігається в процесі переміщення від однієї до іншої точки кривої пропозиції (S), яка залишається незмінною. Якщо змінюються нецінові фактори, то крива пропозиції зміщується сама.

До таких нецінових факторів відносять наступні:

- технологічний прогрес. Застосування нових технологій дає змогу зменшити собівартість одиниці продукції. Це сприяє розширенню пропозиції товару на ринку, відтак крива пропозиції зсувається праворуч.

- зміна цін на ресурси. Зростання цін на ресурси (за інших незмінних умов) призводить до збільшення витрат виробництва, зростання собівартості продукції, що змушує підприємця скорочувати пропонування свого товару. Тому крива пропозиції зсувається ліворуч.

- зміна цін на споріднені товари. Якщо, наприклад, ціна на маргарин зростає, а на йогурти залишається незмінною, то підприємець, що виробляє йогурти, шукатиме альтернативний спосіб застосування своїх ресурсів і, вірогідно, спрямує їх на виробництво маргарину, зменшивши тим самим виробництво йогуртів. При цьому крива пропозиції йогуртів зрушиться ліворуч.

- зміни у бюджетно-податковій політиці. У випадку зростання ставки оподаткування крива пропозиції (за інших однакових умов) зміститься ліворуч. Якщо ж зростатимуть дотації бізнесу, крива пропозиції зсунеться праворуч.

- цінові очікування підприємців. Оптимістичні очікування підприємців сприятимуть зсуву кривої пропозиції праворуч, а песимістичні зумовлять її зміщення ліворуч.

- кількість продавців на ринку. Збільшення кількості продавців підвищує ринкову пропозицію і навпаки.

Ринкова рівновага.

Криві індивідуальних попиту та пропозиції не дають відповіді на запитання, яка ціна є ринковою. Вони тільки показують, як змінюватиметься величина попиту та пропозиція, якщо змінюватиметься ціна, а всі інші чинники залишатимуться незмінними. На практиці ціна рівноваги встановлюється як загальне для попиту та пропозиції середнє значення ціни певного товару за умови збалансованості потенційних значень пропозиції та попиту. Діалектика взаємозалежності попиту і пропозиції відбивається у ринковій рівновазі.Значення ціни в усіх точках незбалансованого співвідношення попиту і пропозиції на ринку є рухливими величинами. Ціна товару зумовлюється характером і величиною нерівності між попитом і пропозицією. Так, для всіх значень співвідношення попиту і пропозиції, що лежать нижче точки рівноваги, напрям руху ціни визначається перевищенням платоспроможного попиту над пропозицією. У цьому випадку обмежена пропозиція товару на ринку і незадоволена дійсна потреба в ньому створюють конкуренцію. Найдієвішим аргументом у конкуренції покупців є більш висока ціна, пропонована за товар. За цих обставин ціна має підвищуватися, стимулюючи розширення пропозиції товару на ринку. Чим більше було абсолютне значення дефіциту товару на ринку, тим швидше зростатиме ціна.

Протилежна тенденція руху є характерною для ринкової кон’юктури, що визначається надлишковою пропозицією товарів. Пануючим фактором зміни ціни товару є перенасичення ринку товарами певного виду, які не знаходять збуту. Цінова конкуренція продавців товару веде до зниження ціни і розширення за рахунок цього платоспроможного попиту.

Отже, ціна пропозиції та ціна попиту, що формуються під дією законів попиту та пропозиції, зустрічаються на ринку, щоб знайти деяку середню величину ціни – ринкову ціну товару.

Результатом діяльності ринку є встановлення рівноваги між покупцями і продавцями. Ринкова рівновага досягається за умови збігу величини попиту та величини пропозиції. Із зміною ціни величини попиту чи пропозиції змінюються. Отже, ринковий механізм – це механізм координації діяльності суб’єктів через систему цін.

Інфраструктура ринку.

Однією з важливих умов функціонування ринку є наявність добре розвинутої ринкової інфраструктури. Від того, наскільки добре вона розвинута залежить у кінцевому підсумку і ефективність функціонування ринкової економіки. У свою чергу за рівнем розвитку ринкової інфраструктури можна скласти уявлення і про ступінь розвитку ринку, ринкових відносин у тій чи іншій країні. Тому необхідною умовою дієвості ринкових відносин є створення відповідної інфраструктури ринку.

Інфраструктура ринку — комплекс інститутів, служб, підприємств, організацій, які забезпечують нормальний режим безперебійного функціонування ринку.

Інфраструктура — це основа, підґрунтя, фундамент економічної системи та її підсистем, її внутрішня будова, що забезпечує цілісність. Завдяки інфраструктурі здійснюється рух потоків товарів і послуг від продавця до покупця.

Ринкова інфраструктура через свої елементи виконує такі основні функції: здійснює економічне та правове консультування підприємців і захист їх інтересів у державних і приватних структурах; забезпечує фінансову підтримку, кредитування, аудит, страхування; сприяє матеріально-технічному забезпеченню і реалізації продукції підприємств; регулює рух робочої сили, здійснює маркетингове, інформаційне та рекламне обслуговування і т.ін. Реалізація цих функцій дає можливість забезпечити більш швидкий рух товарів і послуг від виробника до споживача.

У ринковій інфраструктурі виділяють її окремі елементи, через які реалізуються її функції. Їх можна згрупувати у три блоки:

- організаційно-технічна інфраструктура, куди входять товарні біржі та аукціони, торговельні дома і торгові палати, холдінгові і брокерські компанії, ярмарки, пункти прокату і лізингу, державні інспекції, різного роду асоціації підприємців і споживачів, транспортні комунікації та засоби оперативного зв’язку;

- фінансово-кредитна інфраструктура ринку, куди входять банки, фондові і валютні біржі, страхові інвестиційні компанії, фонди профспілок та інших громадських організацій;

- науково-дослідна інфраструктура ринку включає наукові інститути, аудиторські організації.

Крім загальної інфраструктури, яка обслуговує весь обсяг ринкових відносин, існує спеціалізована інфраструктура, яка забезпечує ефективне функціонування окремих ринків: товарів, капіталів, праці та ін. Так на ринках товарів і послуг діють підприємства оптової та роздрібної торгівлі, фірми, що забезпечують перевезення вантажів. Ринок праці обслуговують біржі праці, державні та приватні служби зайнятості, пенсійні фонди, державні центри підготовки кадрів. Функціонуючі ринки капіталу забезпечують фондові та валютні біржі, інвестиційні компанії, брокерські контори, інвестиційні банки, податкові інспекції тощо.

ВИСНОВКИ

1. Ринок - це складне й багатогранне явище. Ринок — система економічних відносин, пов'язаних з обміном товарів та послуг на основі широкого використання різноманітних форм власності, товарно-грошових і фінансово-кредитних механізмів.

2. Найчастіше ринки розділяють за наступними критеріями: за предметом купівлі-продажу, за теріторіальною ознакою, ринки бувають збалансовані і незбалансовані. Нйважливіші функції ринку: регулювання, стимулювання, розподільча, санації, алокаційна, інформативна, інтеграції.

3. Механізм функціонування ринку містить у собі такі елементи як попит, пропозиція і ціна. Попит – кількість продукту, що може бути куплений за різних можливих цін, якщо всі інші умови обміну залишаються незмінними. Виділяють індивідуальний, ринковий й сукупний попит. Обернена залежність між ціною і обсягом попиту називається законом попиту.

4. Пропозиція – це кількість товарів та послуг, який виробники хочуть і можуть поставити на ринок за різною ціною за певний проміжок часу. Прямий зв’язок між ціною і кількістю запропонованого на ринку товару називається законом пропозиції.

5. Ціна пропозиції та ціна попиту, що формуються під дією законів попиту та пропозиції, зустрічаються на ринку, щоб знайти деяку середню величину ціни – ринкову ціну товару. Результатом діяльності ринку є встановлення рівноваги між покупцями і продавцями. Ринкова рівновага досягається за умови збігу величини попиту та величини пропозиції.

6. Інфраструктура ринку — комплекс інститутів, служб, підприємств, організацій, які забезпечують нормальний режим безперебійного функціонування ринку. У ринковій інфраструктурі виділяють її окремі елементи, через які реалізуються її функції. Їх можна згрупувати у три блоки: організаційно-технічна інфраструктура, фінансово-кредитна інфраструктура ринку, науково-дослідна інфраструктура.

Вивичення матеріалу, поданого в темі 7, передбачає засвоєння таких термінів і понять:


Біржі;

закон попиту;

закон пропозиції;

інфраструктура;

попит;

пропозиція;

ринкова рівновага;

ринок;

суб'єкти ринкової економіки;

товари-комплементи;

товари-субститути;

центр зайнятості.


ВПРАВИ

Вправа 1. Для кожного наведеного положення підберіть доречний відповідник з-поміж запропонованих нижче термінів або понять:

1. Система економічних відносин, пов’язаних з обміном товарів та послуг на основі широкого використання різноманітних форм власності, товарно-грошових і фінансово-кредитних механізмів.

2. Домашні господарства, держава, підприємці.

3. Комплекс інститутів, підприємств, організацій, які забезпечують безперервне функціонування ринку.

4. Організаційно-правова форма оптової торгівлі масовими товарами за стандартами та зразками або систематичних операцій з купівлі-продажу цінних паперів, валюти, робочої сили, угод з фрахтування.

5. Державна структура, яка опосередковує відносини між роботодавцями та найманою робочою силою.

6. Кількість товарів та послуг, які споживачі хочуть і здатні придбати на ринку за різною ціною впродовж певного проміжку часу.

7. Обсяг товарів та послуг, який виробники хочуть і здатні поставити на ринок за різною ціною впродовж певного проміжку часу.

8. Зворотний причинно-наслідковий зв’язок між ціною товару та величиною попиту.

9. Прямий причинно-наслідковий зв’язок між ціною товару та величиною пропозиції.

10. Товари, здатні задовольняти одну й ту саму потребу окремо один від одного.

11. Товари, споживання одного з яких обов’язково потребує споживання іншого.

12. Ситуація на ринку, коли підприємці пропонують за певною ціною стільки товарів, скільки споживачі здатні купити.

Терміни і поняття


а) біржі;

б) закон попиту;

в) закон пропозиції;

г) інфраструктура;

д) попит;

е) пропозиція;

ж) ринкова рівновага;

и) ринок;

к) суб'єкти ринкової економіки;

л) товари-комплементи;

м) товари-субститути;

н) центр зайнятості.


Вправа 2. Знайдіть єдино правильну відповідь:

1. Основний чинник зміни величини пропозиції товару:

а) витрати виробника;

б) мода на товар;

в) ціна товару;

г) правильно – пп.а,б.

2. Зміна кількості товарів, які виробники хочуть і можуть продати, пов'язана з дією нецінового чинника:

а) закон пропозиції;

б) зміна пропозиції;

в) величина пропозиції;

г) зміна попиту.

3. Кількість конкретного продукту, який виробник може і хоче виробити та продати тепер і за конкретною ціною:

а) закон пропозиції;

б) крива пропозиції;

в) величина пропозиції;

г) правильна відповідь відсутня.

4. Зміна якого чинника не викликає зрушення кривої попиту:

а) смаків і переваг споживачів;

б) розміру або розподілу національного доходу;

в) ціни товару;

г) чисельності або віку споживачів.

5. Зростання доходів споживачів може викликати зростання:

а) цін при незмінності рівноважного обсягу продукції;

б) рівноважного обсягу продукції з одночасним підвищенням цін;

в) рівноважного обсягу продукції завдяки збільшенню попиту та зменшенню пропозиції;

г) правильна відповідь відсутня.

6. Інфраструктура ринку – це:

а) організаційні форми зв'язку товаровиробників;

б) інформаційна форма зв'язку товаровиробників;

в) сукупність ринків, що відповідають структурі суспільного продукту;

г) правильна відповідь відсутня.

7. Зростання цін на матеріали, необхідні для виробництва товару Х, призводить до зрушення:

а) кривої попиту праворуч;

б) кривої пропозиції ліворуч;

в) кривої попиту та кривої пропозиції праворуч;

г) кривої пропозиції праворуч.

8. До безпосередніх чинників зміни попиту не належать:

а) зміна кількості покупців;

б) зміна доходів покупців;

в) зміна цін на комплементарні товари;

г) зміна збутової політики підприємства.

9. Знайдіть правильне визначення закону пропозиції:

а) кількість пропонованого товару збільшується з підвищенням ціни і зменшується з її зниженням;

б) кількість пропонованого товару зменшується з підвищенням ціни і збільшується з її зниженням;

в) кількість пропонованого товару змінюється прямо пропорційно зміні цін;

г) правильно пп. а, в.

10. При відхиленні ринкової ціни вниз від рівноважної:

а) виникає дефіцит товарів;

б) виникає надлишок товарів;

в) рівновага не змінюється;

г) правильна відповідь відсутня.

11. Яким чином попит пов’язаний з потребами?

а) в попиті відображаються всі потреби економічного суб’єкта;

б) в попиті відображаються найнагальніші потреби;

в) в попиті відображаються потреби, співрозмірні з можливостями;

г) попит відображає потреби, але у деяких випадках він може виходити за їх межі.

12. Основний мотив поведінки суб'єктів ринку:

а) задоволення суспільних потреб;

б) особиста економічна вигода;

в) турбота про майбутнє країни;

г) правильно – пп. а, б.

13. Якщо пропозиція та попит на товар зростає в рівній пропорції, то:

а) збільшується загальна кількість проданого товару;

б) зменшується загальна кількість товару;

в) кількість товару залишається незмінною, а ціна на товар зменшується;

г) правильна відповідь відсутня.

14. У якому твердженні слово “попит” слід замінити висловлюванням “величина попиту”?

а) після підвищення ціни на авіаквитки попит на проїзд залізничим транспортом виріс;

б) влітку 2009р. очікуване збільшення ціни на хліб викликало різке збільшення попиту на макаронні вироби;

в) влітку попит на сонцезахисні окуляри виріс;

г) після підвищення ціни на авіаквитки попит на послуги “Аеросвіту” впав.

15. Припустимо, намагаючись підтримати ціни на сільськогосподарські продукти на високому рівні, уряд запроваджує преміювання фермерів за скорочення посівних площ. Як це вплине на положення кривих попиту і пропозиції сільськогосподарських продуктів?

а) зрушить криві попиту та пропозиції ліворуч;

б) зрушить криву пропозиції праворуч, а крива попиту залишиться без змін;

в) криві попиту та пропозиції зрушаться ліворуч;

г) крива попиту залишиться без змін, а крива пропозиції зрушиться ліворуч.

16. Який з чинників безпосередньо не вплине на ринковий попит на молочні йогурти з фруктами?

а) зростання доходів споживачів;

б) підвищення закупівельних цін на молоко;

в) зниження цін на сиркові десерти;

г) збільшення чисельності населення.

17. Якщо ринкова ціна вища рівноважної, то:

а) з'являється надлишок товарів;

б) виникає дифіцит товарів;

в) споживачі купують менше товарів;

г) падає ціна ресурсів.

18. До інститутів інфраструктури ринку не належить:

а) ощадкаса;

б) лізингова компанія;

в) трест;

г) ярмарок.

19. Необхідна умова функціонування ринку:

а) вільне підприємництво;

б) готівка;

в) низькі податки;

г) відсутність криз в економіці.

20. До функцій ринку не належить:

а) доведення товару до споживача;

б) оптимізація економічних зв'язків;

в) соціальний захист населення;

г) забезпечення пропорційності.

21. Збільшення пропозиції відображається графічно за рахунок:

а) зрушення кривої пропозиції праворуч;

б) зрушення кривої пропозиції ліворуч;

в) переміщення по кривій пропозиції праворуч угору;

г) переміщення по кривій пропозиції ліворуч униз.

22. Інфраструктура ринку – це:

а) характеристика якісних показників товарів;

б) характеристика попиту, пропозиції та ціни на окремому ринку товарів;

в) сукупність організаційних структур, що забезпечують обіг товарів та послуг;

г) сукупність структурних елементів ринку.

23. Виберіть правильне визначення закону попиту:

а) кількість придбаного товару зменшується із зменшенням ціни за одиницю товару;

б)кількість придбаного товару зменшується із збільшенням ціни за одиницю товару;

в) кількість придбаного товару не залежить від ціни за одиницю товару.

24. Збільшення попиту відображається графічно за рахунок:

а) зрушення кривої попиту праворуч;

б) зрушення кривої попиту ліворуч;

в) переміщення по кривій попиту праворуч униз;

г) переміщення по кривій попиту ліворуч угору.

25. Кон’юнктура ринку – це:

а) характеристика якісних показників товарів;

б) характеристика попиту, пропозиції та ціни на окремому ринку товарів;

в) окремий вид інфраструктури ринку;

г) елемент структури ринку.

26. Ціна рівноваги на ринку відповідає:

а) рівновазі доходів і витрат товаровиробників;

б) рівності цін на фактори і результати виробництва;

в) рівновазі доходів і витрат покупця;

г) рівності величин попиту та пропозиції.

27. Знайдіть помилкову характеристику ринку:

а) ринок – система взаємодії різних суб'єктів господарювання;

б) ринок – механізм узгодження економічних інтересів;

в) ринок – засіб забезпечення соціальної рівності;

г) правильна відповідь відсутня.

28. Не розв’язується дією ринкових механізмів саморегулювання економіки:

а) проблема розподілу ресурсів між галузями відповідно до платоспроможних потреб суспільства;

б) проблема інфляції;

в) проблема зниження суспільних витрат виробництва;

г) правильна відповідь відсутня.

29. Брокерська фірма одержує свій дохід у вигляді:

а) різниці між ціною купівлі та ціною продажу;

б) комісійної винагороди;

в) відповідної торговельної надбавки до ціни;

г) правильна відповідь відсутня.

30. До функцій товарної біржі не належить:

а) формування ринкових цін;

б) стабілізація ринкових цін;

в) мінімізація ринкових цін;

г) правильна відповідь відсутня.

31. Продукт інфраструктури ринку:

а) матеріальні блага;

б) транспортні послуги;

в) посередницькі послуги;

г) реєстрація підприємств.

32. Якщо у серпні уряд зробив заяву про підвищення закупівельних цін на цукор з 1 вересня, то:

а) пропозиція цукру у серпні буде зростати;

б) пропозиція цукру у серпні залишиться незмінним;

в) пропозиція цукру у вересні буде зростати;

г) правильна відповідь відсутня.

33. Як вплине подорожчання пального на ціну рівноваги картоплі на ринку?

а) вона залишиться незмінною;

б) вона зросте, оскільки підвищиться попит через зменшення доставки;

в) вона знизиться через переключення попиту на інші товари;

г) вона зросте через зменшення пропозиції даного товару на ринку при незмінному попиті.

34. Яка з наведених подій впливатиме на ціну свинини не так, як інші:

а) зросла ціна яловичини;

б) зросло число любителів свинини;

в) різко зросли ціни на корми для худоби;

г) лікарі не рекомендують вживати багато свинини

Вправа 3. Визначте, яке з положень правильне, а яке помилкове:

1. Ринок – позаісторична категорія.

2. Товари Х і У комплементарні, якщо зростання ціни товару У призведе до зменшення попиту на товар Х.

3. Зміни споживчих уподобань призводять до руху величини попиту вздовж кривої.

4. Товари-субститути характеризуються прямою залежністю між ціною на один з них та величиною попиту на інший.

5. Ринок – механізм узгодження економічних інтересів різних суб'єктів господарювання.

6. Кон’юнктура ринку не залежить від рівня ринкових цін.

7. Перевищення попиту над пропозицією стимулює економічне зростання.

8. Зміна ринкових цін – один із способів зрівноваження попиту та пропозиції.

9. Конкуренція – негативний наслідок ринкових відносин.

10. Крива попиту показує, що при зниженні ціни величина попиту зростає.

11. Збільшення попиту означає рух уздовж кривої попиту в напрямку, що свідчить про зростання загальної кількості одержуваного товару.

12. Зрушення кривої пропозиції праворуч означає, що виробники пропонують більшу кількість продукту при кожному рівні цін.

13. Будь-яка зміна цін на ресурси призведе до зміни рівноваги між попитом та пропозицією праворуч або ліворуч по кривій попиту.

14. Зростання споживчих доходів викликає збільшення попиту на всі товари.

15. Якщо одночасно та рівною мірою збільшаться пропозиція товару і доходи споживачів, то ціна на товар залишиться незмінною.

16. Ринок стимулює підвищення ефективності виробництва.

17. У попиті відображаються всі потреби економічного суб’єкта.

18. Підвищення цін на послуги стільникового зв’язку призведе до зсування кривої попиту на стільникові телефони вправо.

19. Підвищення ціни на комп’ютери призведе до скорочення попиту на вершкове масло.

20. Великий неврожай пшениці у країні призводить до зсуву кривої попиту на неї вліво.

21. Структура ринку та його інфраструктура – це одне й те саме.

22. Аукціони не можна віднести до інфраструктурних елементів ринку.
6090963943911965.html
6090991861767380.html
    PR.RU™