Семінарське заняття

ПСИХОЛОГІЯ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ

До іспиту:реферат (5 сторінок рукописних), виступ на семінарі (1,5-2 сторінки), виконані 24 завдання (роздрукувати та заповнити 6-10 сторінку), контрольна робота (тестові завдання : 1а, 2в, 3а…; 1 теоретичне та й практичне завдання)

Семінарське заняття

1. «Функціональне призначення творчості».Творчість як діяльність. Творчість як процес. Творчість як продукт.

Питання для обговорення: Яка найвища потреба людини? Що необхідно для її задоволення? У чому полягає багатофункціональність творчості? З якими образами, символами, поняттями асоціюється поняття творчості?

2. «Підходи до вивчення та дослідження творчості та креативності».Психологічні теорії творчості та креативності. Соціальні теорії творчості.Діагностика креативності, творчого мислення, творчого потенціалу, творчих здібностей.

3. «Мова самовираження засобами художньої творчості». 1. Мова ліній, форм, кольору,композиції. Психологія кольору. 2. Психологія звуку. 3.Психологія запахів.

4. «Стимуляція творчого самовираження організованим сприйманням»: 1.“Позитивні” і “негативні” ефекти різних видів творчої діяльності на емоційний стан і працездатність людини. 2. “Фізіологічний”, “емоційний”, “символічний” рівень аудіального та візуального сприйняття витворів мистецтва. 3. Місце різних видів художньої творчості в структурі дозвіллєвих інтересів населення та у системі розвитку творчого потенціалу особистості. 4.“Фізіологічний”, «сюжетний”, “символічний” (“художній”) рівень сприйняття творів художньої діяльності. 5. Прояви синестезії в творчості.

5. «Колір (або форма, Запах, Звук, Ритм, Тіло тощо) як символ в образі світу». 1.Образ як “перцептивне висловлення” про світ. 2. Інтерпретації кольору в мистецтві. 3. Спектр реакцій на колір (або звук, запах тощо): фізіологічних, емоційних, поведінкових, інтелектуальних і т. і. 4. Психологічна (семантична) структура колірного образа. 5. Семантичні проекції кольору (форми, запаху) в різних категоріальних контекстах: 1) в імпресивному аспекті: зв'язок кольору (звуку, запаху) з різними перцептивними модальностями: смаком, кольором, тактильними відчуттями, сприйняттям простору і руху; індукція кольором характерного психологічного стану; вплив психологічного (емоційного) стану на характерну зміну колориту сприйманого образа; зв'язок сприймання кольору зі стійкими особливостями особистості; 2) в експресивному аспекті – використання кольорів як засобів вираження ставлень і самоставлення, тобто як відображення, “візуалізації”, емоцій у свідомості; 3) закономірності переваги кольорів у залежності від психологічного стану, як одного з кардинальних феноменів взаємодії людини з Кольором.3.«Поняття краси в мистецтві та оточуючому світі». 1.Підходи до визначення поняття «краса». 2. Розбіжність та подібність поняття краси в мистецтві та побуті. 3. Власне поняття прекрасного та досконалого. 4. Краса – «страшна сила».

Тематика рефератів:

· Психологічні особливості впливу кольору на людину.

· Психологічні особливості впливу музики на людину.

· Символічність в образотворчому мистецтві.

· Символічність танцю.

· Психологічні особливості портрету в різних історичних епохах.

· Поняття краси у мистецтві.

· Роль сенсорно-перцептивних процесів у мистецтві.

· Психологічна характеристика видатних витворів мистецтва.

· Роль світогляду митця у його творчості.

· Засоби розвитку художньої творчості.

· Перцептивні основи світогляду митця та споживача художньої творчості.

· Можливості розвитку художньої творчості засобами мистецтва.

· Психологічний портрет митця.

· Особливості впливу художньої творчості на … (реалізацію творчого потенціалу особистості, або на життєдіяльність людини тощо)

· Натхненність і харизма.

· Співвідношення творчості і професіоналізму.

· Психологічні особливості спільної творчої діяльності.

· Теорії та концепції психології художньої творчості.6089535358285169.html
6089581785952198.html
    PR.RU™