Перелік питань на екзамен

1. Що вивчає мікробіологія? Яке місце серед живих організмів займають мікроорганізми?

2. Чому перший період розвитку мікробіології називають описовим?

3. Назвіть основні відкриття Л. Пастера.

4. Які методи досліджень були розроблені в лабораторії Р.Коха?

5. Який внесок у розвиток мікробіології зробили вітчизняні вчені?

6. Які досягнення біології у XX ст. стали підґрунтям для розвитку біотехнології?

7. Назвіть принципові відмінності між прокаріотами та еукаріотами.

8. Охарактеризуйте відомі класифікації живих організмів.

9. На які групи за морфологічними ознаками поділяються бактерії?

10. Які розміри мають клітини бактерій і дріжджів?

11. Чому дріжджі розглядають як окрему групу еукаріотичних мікроорганізмів?

12. За якими ознаками гриби поділяються на вищі та нижчі?

13. Назвіть способи розмноження бактерій, грибів і дріжджів?

14. До яких класів грибів належать дріжджі?

15. Назвіть органи безстатевого розмноження грибів роду Aspergillus, Рenicillium, Rhizopus, Mucor.

16. Як називається і з чого складається вегетативне тіло гриба?

17. З яких елементів складається мікробна клітина?

18. Які функції в клітині виконують білки, нуклеїнові кислоти, вуглеводи та ліпіди?

19. Назвіть специфічні бактеріальні полісахариди.

20. Які фізико-хімічні властивості притаманні бактеріальній клітині?

21. Назвіть поверхневі структури клітинної стінки бактерій. Які функції вони виконують?

22. Охарактеризуйте джгутики бактерій.

23. Що таке таксис? Які є типи таксису?

24. Назвіть принципові відмінності у будові та складі клітинних стінок грампозитивних та грамнегативних бактерій.

25. У чому полягає «універсальність» елементарної плазматичної мембрани? Яка модель будови мембрани є загальновизнаною у наш час?

26. Охарактеризуйте мембранні утворення у прокаріот та еукаріот.

27. Охарактеризуйте внутрішньоклітинні структури мікроорганізмів та їх функції в клітині.

28. Чим відрізняється генетичний апарат у прокаріот та еукаріот?

29. Чим відрізняються такі форми спокою у бактерій, як ендоспори, екзоспори, цисти та міксоспори?

30. Як відбувається процес споруляції у бактерій?

31. Як поділяються мікроорганізми по відношенню до температури, кисню та рН?

32. Які методи використовують для вирощування аеробних та анаеробних культур?

33. Як діє на мікроорганізми промениста енергія, хімічні сполуки?

34. Які методи використовуються для стерилізації та консервування?

35. Які біоелементи є головними та мінорними і чому? Яким вимогам повинні відповідати поживні середовища для вирощування мікроорганізмів?

36. Які є основні механізми синтезу АТФ?37. Як поділяються мікроорганізми за типом живлення?

38. Як поділяються поживні середовища за складом, призначенням і фізичним станом?

39. У чому полягає суть методу накопичувальних культур?

40. Дайте визначення поняттю «ріст». Які типи бінарного поділу характерні для грампозитивних і грамнегативних бактерій?

41. Охарактеризуйте фази росту бактерій у періодичній культурі.

42. У чому полягає суть безперервного культивування? Які є режими безперервного культивування?

43. Назвіть принципові відмінності між періодичною та безперервною культурами.

44. Які підходи використовуються для класифікації бактерій?

45. Сукупність яких ознак покладена в основу фенотипової систематики?

46. За якими ознаками можна оцінити ступінь генетичної спорідненості бактерій?

47. Дайте визначення виду у бактерій.

48. Чим відрізняється дев’яте видання Визначника бактерій Бергі від попередніх видань?

49. Дайте характеристику таксонів вищого рангу згідно з дев’ятим виданням керівництва Бергі з систематики бактерій.

50. Назвіть відмінності архей від бактерій. На які групи поділяються археї?

51. Які особливості притаманні мікоплазмам? Чим відрізняються мікоплазми від L-форм бактерій?

52. На які групи поділяються актиноміцети? Чому актиноміцети належать до бактерій?

53. Яке положення у Керівництві Бергі з систематики бактерій займають бактерії, що використовуються в біотехнології як продуценти біологічно активних сполук?

54. На які групи були поділені бактерії на основі аналізу 16S рРНК?

55. Наскільки узгоджуються дані аналізу 16S рРНК бактерій з їх фенотиповою систематикою?

56. Чому саме аналіз 16S рРНК використовується для філогенетичної систематики бактерій?

57. Систематика грибів.

58. Загальна характеристика грибів. Будова клітини гриба. Включення

59. За якими ознаками гриби поділяються на вищі та нижчі? Як називається і з чого складається вегетативне тіло гриба?

60. Розмноження грибів. Назвіть органи безстатевого розмноження грибів роду Aspergillus, Рenicillium, Rhizopus, Mucor.

61. Розмноження грибів. Назвіть органи статевого розмноження грибів.

62. За якими ознаками гриби подібні до рослин і тварин? Яке місце займають гриби серед живих організмів?63. Охарактеризуйте біологічно активні речовини грибів. Антибіотики. Екзополісахариди. Ферменти. Органічні кислоти.

64. Систематика дріжджів.

65. Будова дріжджової клітини та способи розмноження дріжджів.

66. Охарактеризуйте деякі промислові дріжджі.

67. Загальна характеристика вірусів та їх класифікація.

68. Віруси бактерій. Морфологія бактеріофагів.

69. Як розмножується вірулентний фаг. Охарактеризуйте літичний цикл.

70. Охарактеризуйте розвиток помірних фагів: лізогенію.

71. Класифікація вірусів.

72. Загальні поняття про метаболізм. Дайте визначення поняттям метаболізм, катаболізм, амфіболізм. Роль ферментів у метаболізмі.

73. Охарактеризуйте шляхи катаболізму глюкози та інших вуглеводів.

74. Дайте характеристику шляху Ентнера-Дудорова

75. Дайте характеристику шляху Ембдена-Мейєргофа-Парнаса

76. Дайте характеристику пентозофосфатному циклу

77. Дайте характеристику шляху циклу трикарбонових кислот

78. Охарактеризуйте дихальний ланцюг та фосфорилювання при переносі електронів.

79. Дайте характеристику компонентам дихального ланцюга.

80. Що таке процес бродіння? Назвіть основні типи бродінь та напишіть їх стехіометричні реакції?

81. Назвіть основні процеси переносу поживних речовин крізь мембрану?

82. Що є джерелом енергії для процесів активного транспорту? Та які існують різновидності цього механізму?

83. Дайте визначення понять «екосистема», «біоценоз», «навколишне середовище», «еконіша»?

84. Які мікроорганізми називаються автохнонними та алохтонними?

85. Охарактеризуйте мікрофлору морів, океанів, озер.

86. Які мікробіологічні процеси відбуваються у грунті?

87. Охарактеризуйте мікрофлору повітря.

88. Дайте визначення поняттю «загальне мікробне число».

89. Як визначають колі-титр та колі-індекс води?

90. Які особливості притаманні симбіотичним та антагоністичним взаємовідносинам між організмами?

91. Які існують різновиди симбіозу?

92. Що таке антагонізм, синтрофія, коменсалізм?

93. Чим різняться хижацтво та паразитизм?

94. Яку роль відіграють мікроорганізми у кругообігу вуглецю, азоту, фосфору, сірки в природі?

95. Які шляхи використання мікроорганізмів у біотехнології ви знаєте?

96. Які органічні кислоти одержують за допомогою мікроорганізмів?

97. Охарактеризуйте особливості мікробного синтезу амінокислот?

98. Які вітаміни одержують мікробним синтезом?

99. Які пробіотики використовуються для корекції мікрофлори організму людини?


6086953329709728.html
6087039165201817.html
    PR.RU™